Bài tập nhóm từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 11

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 dạng nhóm từ vựng giúp các em phân loại từ cũng như ghi nhớ các từ đã học trong bài này.

Bài tập nhóm từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 11

Put the words into groups. One word can belong to more than one group.

-rubbish

-clothes

-glass

-noise

-water

-bulb

-can

-plastic bags

-plastic bottle

-paper

ReduceReuseRecycle

Key

ReduceReuseRecycle
rubbish, plastic bags, noise,plastic bottle, paper, waterplastic bags, glass, plasticbottle, can, paper, bulb, water, clothesrubbish, plastic bags, glass,plastic bottle, can, paper, bulb

Bài viết liên quan

Thêm bình luận