Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh lớp 6 unit 9 có đáp án

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 chủ điểm thì hiện tại hoàn thành giúp các em nắm được cách sử dụng của thì này và vận dụng vào bài tập tốt hơn.

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh lớp 6 unit 9

Put the verbs in brackets into the present perfect

Nhung:   _________ you ever (1. eat) _________ a Philadelphia cheese steak?

Nora: Yes, I have.

Nhung:  Really? _________ you  (2. be) _________ to Philadelphia?

Nora:  Yes, I (3. be) _________ there twice. I (4. be) _______  to many famous places in the city.

Nhung:  _______ you (5. visit) _________ the Constitution Centre?

Nora:  No, I haven’t, but I (6. see) _________ the Liberty Bell. Look at this postcard

Key:

1.Have you ever eaten

2.Have you been

3.have been

4.have been

5.Have you visited

6.have seen

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 1 My New School

Related Posts

Add Comment