Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 dạng chia thì

3/5 - (1 vote)

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 trong sách giáo khoa thí điểm tập 2 của chương trình mới dạng chia thì kèm đáp án giúp các em ôn lại những thì đã học trong suốt kỳ học qua.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 dạng chia thì

Put the verbs in brackets in the correct form.

1.______ you (see) ______ High School Musical? Oh yes, I love it. I (see) ______ it many times.

2.I often (go) ______ to bed very late.

3.I ______ never (be) ______ on TV.

4.They (clean) ______ the car every week.

5.Thu usually (take) ______ the bus to school.

6.My sister loves that restaurant and she (eat) ______ there hundreds of times.

Key:

1.Have you seen…   have seen…

2.go

3.have never been

4.clean

5.takes

6.has eaten

xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh về các tiêu đề đơn xin việc

Related Posts

Add Comment