Bài tập ngữ pháp chia động từ tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Rate this post

Nội dung bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service sau đây sẽ là tài liệu quan trọng cho các em học chương trình tiếng Anh lớp 7 thí điểm SGK tập 1. Nội dung bài tập tiếng Anh đơn giản nhưng dễ học này sẽ giúp các em nắm vững được các kiến thức ngữ pháp tốt nhất.

Bài tập ngữ pháp chia động từ tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Put the verbs in the past simple or the present perfect.

  1. He thinks she’s the most kind-hearted girl he _________ ever (meet) ____________.
  2. She (visit) _________ Hue when she was a child.
  3. She (visit) ___________ Hue once.
  4. How many plays ________ Shakespeare (write) ________?
  5. How many plays ________________ she (write) ___________ so far?

Đáp án:

  1. has ever met
  2. visited
  3. has visited
  4. did … write
  5. has … written
xem ngay:  Bài tập đọc và trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 7 unit 6

Related Posts

Add Comment