Bài tập tiếng Anh lớp 5 về cách chia thì

Rate this post

Thì trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà trẻ cần nắm được những kiến thức cơ bản nhất. Với trình độ tiếng Anh lớp 5, trẻ đã được làm quen với kiến thức ngữ pháp này, vì vậy việc thực hành giúp trẻ ghi nhớ là điều cần thiết trong việc học tiếng Anh.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 về cách chia thì

Để giúp các em ôn lại kiến thức đã học cũng như nắm vững cách sử dụng của mỗi thì, sau đây là các câu hỏi về chia thì trong tiếng Anh thông dụng nhất. Với dạng bài tập tiếng Anh về thì như thế này thường gặp trong các đề thi, bài tập hàng ngày. Vì vậy bạn có thể cho trẻ làm và luyện tập tại nhà nhé.

– Every morning, Linda (get)……………up at 6. She (have) ……………Breakfast at 6:10. After breakfast, she (brush) …………..her teeth. She (go) ……………..to school at 6:30. She (have) ……………lunch at 11:30 at school.

– We (watch) …………….T.V every morning.

– I (do) ……………………my homework every afternoon.

– Mai and Lan (play) ………………….games after school.

– Vy (listen) ………………to music every night.

– Where (be) ………………..your father now?

– He (read) ………………..a newspaper.

– What ………….you (do) ………………? I (be) ……….a student.

– Where ………….you (go) ……………….now?

– I (go) ………………to the market.

– She is cooking and we (do) ……………………..the housework.

– He isn’t in the room. He (play) ………………..in the garden.

– Look! The birds (fly) ………………………….

xem ngay:  Các bài tập và giải bài tập tiếng anh lớp 4

– I (go) ………………….to school by bus every day, but today I (go)………………………..to school by bike.

– Listen! Mai (sing) ………………………….

– They (play) ………………………volleyball every afternoon.

– They (play) ……………………volleyball now.

– Mai (brush) …………………..her teeth every morning. She (brush) ……………………her teeth now.

– Listen! Lan (play) ……………………….the piano.

– Mai (be) ………………….tired now.

– It is 6:00 p.m. Mary is at home. She (have) ………………….. dinner with her family around six o` clock.

– Where is your father? He is upstair. He (watch) ………………T.V.

– He always (watch) ………………………..T.V at night.

– Our teacher (live) ……………………..on Quang Trung street.

– Sao and Mai (do) ………………………the housework now.

– What ………………your mother (do) ……………….?

– How …………………you (go) ……………to school every day?

– Nam (go) ………………..to work by car every day but today he (take) ………………………a bus.

– Where ………………..your father (work) ……………..? In the hospital.

– Look! The teacher (come) ………………………

– She is very clever. She (speak) ………………….4 languagues.

– Steve (smoke) ………………….10 cigarettes a day.

– We usually (have) ……………………dinner at 7: 00

– Anne (wash) ………………….her hair twice a week.

– Jane (teach) …………………English to children.

– You (meet) ………………….a lot of people.

– He often (go) ………………………….to the cinema.

– Food (cost) …………………a lot of money.

– Listen! Somebody (sing) ……………………………

– She is tired. She (want) ………………….to go home now.

– How often …………you (read) …………………a newspaper?

– “Excuse me, but you (sit) ……………………in my place.” “Oh, I am sorry.”

– “I am sorry. I (not understand) …………………………..Please speak slowly.”

xem ngay:  Làm bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 1 cho bé 9 tuổi

– What time ……………she (finish) ……………work every day?

– He (not usually drive) ……………to work. He usually (walk) ……………

Với bài tập tiếng Anh lớp 5 về cách chia thì này, bạn nên để bé ôn lại kiến thức cơ bản sau đó bắt tay vào làm. Tiếp đó kiểm tra đáp án và ôn lại những câu trẻ làm sai nhé. Với dạng chia thì trong tiếng Anh thường gặp trong bài tập tiếng Anh tiểu học, bạn có thể tham khảo để cùng trẻ nâng cao trình độ tiếng Anh tại nhà.

Related Posts

Add Comment