Bài tập thì tương lai đơn tiếng Anh lớp 6 unit 10

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về thì tương lai đơn tiếng Anh lớp 6 unit 10 kèm đáp án trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em ôn tập cách sử dụng của thì này khi học tiếng Anh.

Bài tập thì tương lai đơn tiếng Anh lớp 6 unit 10

Complete the conversation with will or won’t.

Tom: Professor Lin, may I ask a question? (1) __________ the car of the future run on electricity?

Professor Lin: No, it (2) _______  . It (3) _____ probably use water.

Tom: Sounds great! In what other ways (4) ____________ the car of the future be different?

Professor Lin: Instead of keys, we (5) __________ have special cards to start the engine. The cards (6) __________ open the doors. They (7) ______________ control the temperature, but they (8) ________ drive the car.

Tom: So how much (9) _____________ the car cost?

Professor Lin: I don’t know, but it (10) _________ be cheap.

Key:  

1.Will        2. won’t  3. will         4. will  5. will

6.will            7. will      8. won’t         9. will  10. won’t

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 dạng nối câu điều kiện loại 1

Related Posts

Add Comment