Bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ

2.4/5 - (205 votes)

Các dạng so sánh của tính từ không chỉ thường dùng trong giao tiếp mà còn xuất hiện nhiều trong các kỳ thi. Để nắm tốt phần này, các em nên luyện tập hàng ngày và làm các bài tập liên quan. Dưới đây là bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ mà các em có thể tham khảo nhé.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ

Bài 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ và trạng từ sau:

Tính từ/ Trạng từSo sánh hơnSo sánh hơn nhất
1.beautiful
2.hot
3.crazy
4.slowly
5.few
6.little
7.bad
8.good
9.attractive
10.big

Bài 2. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau

  1. She is ……. singer I’ve ever met.

A. worse                      B. bad                        C. the worst                       D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more                       B. the most                 C. much                            D. as

3.It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily                      B. more noisier                             C. noisier                      D. noisy

4. She sings ……….. among the singers I have known.

A. the most beautiful                    B. the more beautiful

C. the most beautifully                 D. the more beautifully

5. She is ……. student in my class.

A. most hard-working                  B. more hard-working

C. the most hard-working            D. as hard-working

6.The English test was ……. than I thought it would be.

A. the easier                        B. more easy                                C. easiest                                  D. easier

7. English is thought to be ……. than Math.

A. harder                             B. the more hard                          C. hardest                                  D. the hardest

xem ngay:  Bài tập điền từ vào chỗ trống tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest                     B. the bigger                                   C. bigger                                   D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest                    B. the most slow                              C. the slowly                             D. the most slowly

10.My house is ……. hers.

A. cheap than                    B. cheaper                                 C. more cheap than                           D. cheaper than

11. Her office is ……. away than mine.

A. father                            B . more far                                C. farther                                            D. farer

12. Tom is ……. than David.

A. handsome                                             B. the more handsome

C. more handsome                                   D. the most handsome

13. He did the test ……….. I did.

A. as bad as                                 B. badder than                           C. more badly than                      D. worse than

14. A boat is ……. than a plane.

A. slower                                   B. slowest                                   C. more slow                                  D. more slower

15. My new sofa is ……. than the old one.

xem ngay:  Tổng hợp 23 câu danh ngôn tiếng Anh hay về tình yêu và tình bạn

A. more comfortable                            B. comfortably

C. more comfortabler                          D. comfortable

16. My sister dances ……….. than me.

A. gooder                             B. weller                                  C. better                                        D. more good

17. My bedroom is ……. room in my house.

A. tidier than                        B. the tidiest

C. the most tidy                  D. more tidier

18.This road is ……. than that road.

A. narrower                      B. narrow                                  C. the most narrow                      D. more narrower

19. He drives ……. his brother.

A. more careful than                                   B. more carefully

C. more carefully than                                D. as careful as

20. It was ……. day of the year.

A. the colder                           B. the coldest                           C. coldest                                  D. colder

Luyện tập tiếng Anh lớp 6 cùng bạn bè

Bài 3. Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

1. He is (clever) ……………………. student in my group.
2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.
3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) …………………….now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.
6.I’ll try to finish the job (quick).…………………….
7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.
8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa
9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.
10. He runs ( fast )………………….of all.
11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.
12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?
13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.
15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.
16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.
17.They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.
18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult)  …………………….language.
19.It’s the (large)……………………. company in the country.

xem ngay:  Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh lớp 8 số 3

Ứng dụng các dạng so sánh của tính từ

Trong chương trình lớp 6, bên cạnh khái niệm thế nào là tính từ, học sinh còn được làm các bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ. Thực chất, đây là dạng bài tập mà học sinh đã được làm quen trong Tiếng Anh 5. Nhưng đến với chương trình lớp 6, học sinh được đi sâu vào nhiều trường đặc biệt hơn. Dạng so sánh này được ứng dụng rất nhiều trong chương trình Tiếng Anh 6. Các dạng bài tập có thể có như sau:

  • Bài tập viết lại câu
  • Sử dụng tính từ để miêu tả người, sự vật, hiện tượng
  • So sánh người với người, nhóm người.

Dạng so sánh của tính từ là dạng đặc biệt được ứng dụng nhiều trong thực tế. Do đó, nếu muốn học tốt tiếng Anh thì cần lưu ý chuyên đề này nhé!

Bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ có nhiều dạng khác nhau, các em có thể download về máy tính cá nhân hoặc in ra để luyện tập nhé. Mỗi dạng bài có đáp án khác nhau, do đó  các em có thể đối chiếu với bạn bè để tìm ra đáp án đúng nhé.

Một số trường hợp đặc biệt của tính từ

Dạng so sánh của tính từ gồm hai loại: so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Thông thường với so sánh hơn chỉ cần thêm “er” vào sau tính từ. Đối với so sánh nhất thì thêm đuôi “est” vào phía sau tính từ. Tuy nhiên, cái gì có có đặc biệt. Vậy để làm tốt bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ thì cần chú ý tới đặc biệt này. So sánh của tính từ cũng cần lưu ý những điều sau đây:

  • Tính từ kết thúc bằng “y” thì chuyển “y” thành “i” và thêm er hoặc est. Ví dụ: happy à happier hoăc happiest.
  • Các tính từ ngắn thì áp dụng thêm er/est. Đối với tính từ dài thì dùng more hoặc the most. Ví dụ, beautiful à more beautiful à the most beautiful.
  •  Một số tính từ không tuân theo quy luật trên:

Fast –> fast – the fast

Bad –> worse – the worst

Good –> better – the best

Little –> less – the least

Many/much –> more – the most

Far –> Farther/Further – the farthest/ the furthest.

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Nếu bài viết hữu ích hãy share để mọi người cùng xem nhé.

Related Posts

No Responses

Add Comment