Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sách

Rate this post

Sách là người bạn không thể thiếu của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Sách mang đến cho chúng ta những kiến thức bổ ích, sách mang đến cho chúng ta những điều mới lạ. Những người thành công trong cuộc sống này không thể thiếu sách trong góc làm việc của học. Sách có vai trò quan trọng như vậy, cùng xem những câu danh ngôn tiếng Anh về sách nói gì về sách nhé.

Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sách

– Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking. – Albert Einstein

(Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.)

– A person who won’t read has no advantage over one who can’t read. – Mark Twain

(Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc.)

– Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write. – John Adams

(Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết.)

– Nature and books belong to the eyes that see them. – Ralph Waldo Emerson

(Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.)

– Be careful about reading health books. You may die of a misprint. – Mark Twain

(Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.)

– Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable. – Louisa May Alcott

(Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.)

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh hay về gia đình

– A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

(Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.)

– The awful thing, as a kid reading, was that you came to the end of the story, and that was it. I mean, it would be heartbreaking that there was no more of it. – Robert Creeley

(Như một đứa trẻ đọc truyện, điều tồi tệ là khi bạn đọc đến hồi kết, và thế rồi xong. Ý tôi là thật đau khổ khi truyện không còn thêm nữa.)

Sách mang đến cho bạn nhiều tri thức và thành công trong cuộc sống

– The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries. – Rene Descartes

(Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.)

– It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life. – Victor Hugo

(Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.)

– The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. – Dr Seuss

(Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.)

– In books lies the soul of the whole past time. – Thomas Carlyle

(Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.)

– You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel as if you’ve lost a friend.

(Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.)

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh hay về nụ cười

– You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. – Mahatma Gandhi

(Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.)

– The more I read, the more I meditate; and the more I acquire, the more I am enabled to affirm that I know nothing. – Voltaire

(Tôi càng đọc, tôi càng suy ngẫm; và tôi càng được nhiều, tôi càng có thể tin chắc mình không biết điều gì.)

– All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books. – Thomas Carlyle

(Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.)

– What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.- Thomas Carlyle

(Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.)

– Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations. – Henry David Thoreau

(Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.)

– I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book. – Groucho Marx

(Tôi thấy truyền hình rất có tính giáo dục. Mỗi khi ai đó bật ti vi lên, tôi lại sang phòng khác và đọc sách.)

– Books are but waste paper unless we spend in action the wisdom we get from thought. – Edward Bulwer Lytton

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp V-ing tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

(Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.)

– Perhaps they were right in putting love into books… Perhaps it could not live anywhere else. – William Faulkner

(Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách… Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác.)

– I read my eyes out and can’t read half enough…the more one reads the more one sees we have to read. – John Adams

(Tôi đọc lồi cả mắt và vẫn không đọc được đủ tới một nửa… người ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải đọc.)

– Never lend books – nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me. – Anatole France

(Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.)

– I hate books; they only teach us to talk about things we know nothing about. – Jean Jacques Rousseau

(Tôi ghét sách; chúng chỉ dậy ta nói về những điều mà ta chẳng biết gì.)

– Let us read and let us dance – two amusements that will never do any harm to the world. -Voltaire

(Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.)

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sách hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ vai trò của sách trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cố gắng đọc sách mỗi ngày để mở mang tri thức cho bản thân mình nhé.

No related posts.

Related Posts

Add Comment