Thành ngữ tiếng Anh về hiện tại và tương lai

Rate this post

Học thành ngữ tiếng Anh có tác dụng rất tốt cho các bạn trong các kỳ thi năng lực hay trong giao tiếp hàng ngày. Những thành ngữ tiếng Anh về hiện tại và tương lai cùng những từ vựng quen thuộc này sẽ giúp các bạn có thể học tiếng Anh một cách hiệu quả hơn và khoa học hơn.

Thành ngữ tiếng Anh về hiện tại và tương lai

Những thành ngữ tiếng Anh này thường không quá khó và đây đa số là những câu nói các bạn thường hay sử dụng trong cuộc sống.

1.Thành ngữ nói về hiện tại

– nowadays: hiện tại (có thể ám chỉ đến ngày, tuần, tháng hoặc ngay cả các năm hiện tại)

Example: Nowadays practically everyone who works in an office has a computer.

Ví dụ: Vào  những ngày này, thực tế mọi người làm việc trong văn phòng đều có máy vi tính.

– present-day (tính từ): hiện tại bây giờ hoặc ngay lúc này

Present-day attitudes about smoking are much more polarised than they used to be. People have very strong opinions now, either for or against it.

Ngày nay các quan điểm về hút thuốc được phân cực nhiều hơn lúc trước. Người ta bây giờ có các quan điểm rất mạnh mẽ, hoặc ủng hộ hoặc chống nó.

– at the moment: lúc này

He’s unemployed at the moment but hoping to find some work very soon.

Lúc này anh ta thất nghiệp nhưng hy vọng sẽ tìm được việc trong tương lai rất gần.

xem ngay:  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

2.Thành ngữ nói về tương lai

– by this time tomorrow / next week / next month etc. vào thời gian một ngày, một tuần, một tháng

Example: By this time next week, I’ll have finished all my exams and will be having a lovely time lazing on the beach. I can’t wait!

Ví dụ: Vào thời gian này tuần sau, tôi sẽ hoàn tất các kỳ thi và sẽ có một thời gian thư giãn vui vẻ trên biển Tôi không thể chờ được!

– in / for the foreseeable future: càng gần tương lai khi bạn tưởng tượng hoặc lên kế hoạch

Example: He plans to work as a teacher for the foreseeable future.

Ví dụ: Anh ta lên kế hoạch tìm công việc giáo viên trong tương lai dự toán được.

Example: Is there a time in the foreseeable future when you can see yourself moving out of London?

Ví dụ: Trong thời gian tương lai dự đoán được khi nào bạn có thể dọn ra ngoài London?

3.Thành ngữ nói về rất sớm hoặc ngay lúc này

– in a jiffy: rất sớm

Example: I’ll be down in a jiffy. Don’t leave without me!

Ví dụ: Em sẽ xuống rất nhanh. Đừng đi mà bỏ em nhé!

– A.S.A.P/ asap: Càng sớm càng tốt (ghi chú chữ này thường phát âm như những chữ cái A.S.A.P nhưng bây giờ được phát âm như một từ – asap)

Example: Let me know asap if you’re coming to the party or not. I need to know how many are coming so I can get the food organised.

xem ngay:  Thành ngữ tiếng Anh về du lịch

Ví dụ: Hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt nếu bạn đi dự tiệc hay không. Tôi cần biết bao nhiêu người đến để tôi có thể chuẩn bị thức ăn.

– in no time (at all) / next to no time: rất nhanh hoặc rất sớm

Examples: The children ate their dinner in no time. We’ll be home in next to no time.

Ví dụ: Những đứa trẻ ăn cơm tối rất nhanh. Chúng tôi sẽ về nhà nhanh thôi.

Những thành ngữ tiếng Anh về hiện tại và tương lai cùng những từ vựng tiếng Anh này không quá khó và các bạn có thể sử dụng hàng ngày một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn học tiếng Anh thành công!

Related Posts

Add Comment