Học ngay những từ vựng tiếng Anh dùng để xin việc

Rate this post

Từ vựng tiếng Anh dùng để xin việc sẽ giúp người học tiếng Anh có được những nhóm từ quan trọng giúp các bạn có thể hoàn thành tốt những bài phỏng vấn cũng như viết CV xin việc bằng tiếng Anh tốt nhất. Hãy cùng học ngay những từ vựng tiếng Anh dùng để xin việc này nhé!

Học ngay những từ vựng tiếng Anh dùng để xin việc

Những từ vựng này không có quá nhiêu, các bạn cần kết hợp thêm những từ vựng này với những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của mình để có thể hoàn thành tốt những bài phỏng vấn của mình.

– Align (v) – /əˈlaɪn/:  sắp xếp

– Ambitious (adj) – /æmˈbɪʃ.əs/: tham vọng

– An in-person/face-to-face interview: cuộc phỏng vấn trực tiếp

– Analytical nature – /ˌæn.əlˈɪt.ɪk. ˈneɪ.tʃɚ/: kỹ năng phân tích

– Asset (n) – /ˈæs.et/: người có ích

– Benefit (n) – /ˈben.ɪ.fɪt/: lợi ích

– Challenged (adj) – /ˈtʃæl.əndʒd/: bị thách thức

– Company (n) – /ˈkʌm.pə.ni/: công ty

– CV (Curriculum Vitae) (= “resume” in American English): Bản lý lịch

– Describe (v) – /dɪˈskraɪb/: mô tả

– Employer (n) – /ɪmˈplɔɪ.ɚ/: người tuyển dụng

– Eventually (adv) – /ɪˈven.tʃu.əl/: cuối cùng, sau cùng

– Goal oriented –  /ɡəʊl ˈɔriˌɛnt/: có mục tiêu

– Good fit – /ɡʊd. fɪt/: người phù hợp

– Headhunter (n) – / ˈhedhʌntə(r)/: công ty / chuyên gia săn đầu người

– Hiring manager – /ˈhaɪr.ɪŋ.ˈmæn.ə.dʒɚ/: người chịu trách nhiệm việc tuyển dụng trong một công ty

xem ngay:  Cách nói lý do nghỉ việc khi đi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

– HR department – / eɪtʃ. ɑr.dɪˈpɑːrt.mənt/: bộ phận nhân sự

– Important (adj) – /ɪmˈpɔːr.tənt: quan trọng

– Interpersonal skills – /ˌɪn.t̬ɚˈpɝː.sən.əl. skɪlz/: kỹ năng giao tiếp

– Job advertisement – /dʒɑːb. ˈæd.vɝː.taɪz.mənt/: quảng cáo tuyển dụng

– Job board – /dʒɑːb.bɔːrd/: bảng công việc

– Letter of speculation = cover letter: đơn xin việc

– Listing (n) – /ˈlɪs.tɪŋ/: danh sách

– More responsibility – /mɔːr. ɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/: nhiều trách nhiệm hơn

– Opening (n) – /ˈoʊ.pənɪŋ/: việc/ chức vụ chưa có người đảm nhận

– Opportunities for growth: nhiều cơ hội phát triển

– Pride myself – /praɪd. maɪˈself/: tự hào về bản thân

– Pro-active /self-starter: người chủ động

– Problem solving – /ˈprɑː.bləm. sɑːlvɪŋ/: giải quyết khó khăn

– Recruiter (n) – /rɪˈkruːt/: nhà tuyển dụng

– Salary = pay (n) : tiền lương

– Skill (n) – /skɪl/: kỹ năng

– Strength (n) – /streŋθ/: thế mạnh, ưu điểm

– Supervisor (n) – /ˈsuː.pɚ.vaɪz/: sếp, người giám sát

– Self confident – /ˌselfˈkɑːn.fə.dənt/: tự tin

– Team player – /ˈtiːm ˌpleɪ.ɚ/: đồng đội, thành viên trong đội

– Thinking outside the box: có tư duy sáng tạo

– Tight deadline – /taɪt.ˈded.laɪn/: hạn cuối, hạn chót gần kề

– To be shortlisted: được chọn (tức là sau đó có thể được gọi đi phỏng vấn)

– To fill in an application (form): điền thông tin vào đơn xin việc

– To supply references: những tài liệu tham khảo về lý lịch của người được phỏng vấn

– Trade publication – /treɪd. ˌpʌb.ləˈkeɪ.ʃən/: ấn phẩm thương mại

xem ngay:  Những câu danh ngôn tiếng Anh về đàn ông (phần 2)

– Under pressure – /ˈʌn.dɚ. ˈpreʃ.ɚ/: bị áp lực

– Vacancy (n) – /ˈveɪ.kən.si/: một vị trí hoặc chức vụ còn bỏ trống

– Work ethic – /ˈwɝːk ˌeθ.ɪk/: đạo đức nghề nghiệp

– Work style – /wɝːk. staɪl/: phong cách làm việc

– Work well – /wɝːk. wel/: làm việc hiệu quả

Ví dụ:

– You will be shortlisted if you know how to write CV.

=> Bạn sẽ được chọn nếu bạn biết viết CV.

– Thinking outside the box is very necessary skill but work ethic is much more important.

=> Sáng tạo là một kỹ năng rất cần thiết nhưng đạo đức nghề nghiệp quan trọng hơn nhiều.

– You will be more believable if you supply references to the employer.

=> Bạn sẽ trở nên đáng tin cậy hơn nếu bạn cung cấp thông tin người tham khảo cho nhà tuyển dụng.

– Being self-confident is very important when you are in an interview.

=> Tự tin rất quan trọng khi bạn phỏng vấn.

– Solving problems skill will be exposed when you answer some strange questions.

=> Kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ được bộc lộ khi bạn trả lời những câu hỏi kỳ lạ.

Những từ vựng tiếng Anh này hi vọng sẽ giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả và xin việc thành công!

Related Posts

Add Comment