Bài tập nối câu tiếng Anh lớp 6 unit 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 dạng nối câu kèm đáp án trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em ôn lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh đã học trong suốt năm qua.

Bài tập nối câu tiếng Anh lớp 6 unit 12

Match the questions with the correct answers

1.Can you ride a motorbike?

2.What do you think about the new robot?

3.Could he read when he was six?

4.Will robots be able to do difficult things like riding a bike or driving a car?

a.No, he couldn’t.

b.No, they won’t.

c.Yes, I can.

d.In my opinion, it’s too smart.

Key: 

1-c  2-d      3-a       4-b

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về từ loại lớp 7 unit 3 Community Service

Related Posts

Add Comment