Bài tập câu so sánh tiếng Anh lớp 6 unit 5

Rate this post

Bài tập câu so sánh  tiếng Anh lớp 6 unit 5 với nội dung điền từ sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh nhanh hơn và nắm được nội dung tiếng Anh chương trình lớp 6 tốt nhất.

Bài tập câu so sánh tiếng Anh lớp 6 unit 5

Now Vy is talking about other amazing places. Complete the passage.

Did you know Libya, in Africa, is the (1. hot) ______ country in the world? It’s (2. hot) ________ than any other country! How about the (3. cold)________? Antarctica is the (4. cold) ______ place in the world! It’s even (5. cold) ______ than Russia.The (6. big) ______ desert in the world is the Sahara. And now you know the (7. high)______ mountain is called Mount Everest. Did you know it’s in Nepal? Nepal is (8. small) ______ than India, but I think it’s more beautiful.

Đáp án:

Key: 1. hottest   2. hotter   3. coldest   4. coldest  5. colder   6. biggest   7. highest   8. Smaller

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về niềm vui cuộc sống

Related Posts

Add Comment