Bài tập nối cụm từ tiếng Anh lớp 6 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 dạng bài tập nối cụm từ giúp các em có thêm vốn từ vựng và các cụm từ thông dụng khi học tiếng Anh.

Bài tập nối cụm từ tiếng Anh lớp 6 unit 11

a.Complete the words or phrases.

1.d_ _ _ r_ _ _a _ _ _ _

2.a _ _ pollution

  1. _ _t_ _ pollution

4.n _ _ _e pollution

5._o _ _  pollution

b.Match each word or phrase from D with an effect below to make a sentence.

a.makes fish die

b.makes animals’ homes disappear

c.causes sleeping problems

d.causes lack of food

e.makes the Earth warmer

Key:

1.deforestation  2. air pollution  3. water pollution  4. noise pollution  5. soil pollution

1.b  2. e  3. a  4. c  5.d

xem ngay:  Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 3

Related Posts

Add Comment