Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng chia động từ

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về ngữ pháp dạng chia động từ trong chương trình tiếng Anh lớp 6 unit 8 tập 2 thuộc sách giáo khoa thí điểm sẽ giúp các em nắm được cách sử dụng của từng thì và làm bài tập tốt hơn.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng chia động từ

Put the correct form of the verbs play, do, go, watch and like in the blanks.

bai-tap-ngu-phap-tieng-anh-lop-6-unit-8-dang-chia-dong-tu

1.Duong can _______________ karate.

2.Duy is not reading now. He __________ a game of tennis on TV.

3.Michael _________ swimming nearly every day.

4.Phong doesn’t play football. He _____________ reading books.

5.Khang _____________________ volleyball last Saturday evening

Key:

1.do  2. is watching   3. goes   4. likes   5. Played

xem ngay:  Tài liệu miễn phí: Bài tập viết chữ cỡ nhỏ

Related Posts

Add Comment