Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng chia thì quá khứ đơn có đáp án

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng chia động từ ở thì quá khứ đơn có đáp án nằm trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 sẽ giúp các em ôn luyện, nắm vững cách sử dụng của thì quá khứ đơn.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng chia thì quá khứ đơn có đáp án

Complete the sentences with did, was, or were.

1.The 2012 Olympic Games ____ held in London.

2.- Who _______ the i  rst man on the Moon?

– Neil Armstrong.

3.- I _____ at the gym last Sunday, but I  ______ not see you there.

– No, I _____ at my aunt’s house.

4.- _____ you climb Mount Fansipan when you _____ in Sapa?

– Yes, I ____. It ____ tiring, but very interesting.

Key:

1.were     2. was   3. was – did – was  4. Did – were – did – was

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 về câu điều kiện loại 1

Related Posts

Add Comment