Bài tập đọc hiểu trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 6 unit 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh đọc hiểu trả lời câu hỏi của lớp 6 unit 9 trong sách giáo khoa thí điểm tập 2 của chương trình mới giúp cải thiện đọc hiểu cũng như nắm thông tin và trả lời chính xác các câu hỏi đưa ra.

Bài tập đọc hiểu trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 6 unit 9

Read this article about Britain.

London is Britain’s biggest city.

Oxford University is the oldest university in Britain.

It was built in the 12th century.

The playwright William Shakespeare (1564-1616) is the most popular British writer in the world.

Britain’s most popular food is fish and chips.

Tea is the most popular drink.

Britain’s most common leisure activities are watching television and i  lms and listening to the radio.

Complete the fact sheet by choosing one picture.

1.Biggest city: London

2.Oldest university:

a.University of Oxford

b.University of Cambridge

3.Most popular British writer:

a.Dickens

b.Shakespeare

4.Most popular food

a.fish and chips

b.spaghetti

5.Most popular drink:

a.tea

b.coffee

6.Most common activity:

a.playing football

b.watching TV

Key:

1.London

2.Oxford University

3.Shakespeare

4.fish and chips

5.tea

6.watching TV

xem ngay:  Bài tập từ vựng chủ đề lễ hội tiếng Anh lớp 7 unit 9

Related Posts

Add Comment