Bài tập từ vựng về phương tiện giao thông tiếng Anh lớp 7 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh chủ đề từ vựng về phương tiện giao thông trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm lớp 7 unit 11 tập 2 giúp các em học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày.

Bài tập từ vựng về phương tiện giao thông tiếng Anh lớp 7 unit 11

Complete this table.

TRANSPORT POSSIBILITIES IN THE FUTURE

Verb (ride,…)Energy used (solar,…)Characteristics (intelligent, flying,…)
bicycle
car
train
airplane

Key

Verb (ride,…)Energy used (solar,…)Characteristics (intelligent, flying,…)
bicycleride, pedalwind-poweredautomated, high-speed
cardrivewater-poweredflying, driverless
traindrivesolar-poweredunderwater, supersonic
airplanefly, drivesolar-powereddriverless
xem ngay:  Bài tập từ vựng điền Map tiếng Anh lớp 8 unit 4

Related Posts

Add Comment