Bài tập kiểm tra trình độ tiếng Anh lớp 4 số 2

Rate this post

Để biết các con có nắm rõ kiến thức cơ bản trong quá trình học tập hay không, các bậc phụ huynh có thể tham khảo và cho trẻ thực hành cũng như làm tại nhà nhé.

Bài tập kiểm tra trình độ tiếng Anh lớp 4 số 2

Bài tập tiếng Anh lớp 4 với nhiều dạng bài khác nhau về từ vựng và ngữ pháp với dạng bài trắc nghiệm và tự luận. Sau đây là các dạng bài cụ thể cho trẻ tham khảo.

Bài 1.Choose the most suitable answer by slecting A, B, C, or D.

1.What is your ……? – My name is Tommy.

A.game                  B. names                  C. name                 D. name’s

2.I’m ….. America.

A.in                          B. a                          C. from                     D. too

3.There …. two boys in my class

A.is                            B. many                   C. are                     D. isn’t

4.Hi, my ….. Alan

A.name is                 B. names’                 C. names                D. is name

5.Jimmy is happy because to day is …. birthday

A.her                         B. she                      C. his                      D. he

6.I …. two cats.

A.has                         B. haven’t                 C. hasn’t                D. have

7.Your cat …. nice

A.is                            B. are                         C. an                    D. a

8.August is the eight month …. the year.

A.by                          B. on                          C. of                        D. from

9.The box …. blue

A.are                       B. aren’t                         C. is                        D. this

10.I… sorry. I’m late

A.is                           B. are                          C. am                      D. not

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

xem ngay:  100 mẫu câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày thông dụng nhất

1.Wh __ e is David from? He is from England.

2.My sister is a student at Hoang Mai Primary Sch ___.

3.These crayons a __ for you. Thank you very much.

4.How are you t __ ay?

5.My house is n _ w

6.This cak _ is for you. – Thank you very much

7.Ha __ y birthday to you, Alan.

8.There are 20 student _ in my classroom.

9.Tha __ you very much.

10.This is my friend. __ r name is Alice.

Bài 3. Chữa các từ sau cho đúng:

-pactket

-banalna

-stasr

-birsd

-schpool

-broewn

-kitet

-whien

-notesbook

-whiute

Bạn có thể lưu lại những dạng bài tập tiếng Anh trên để tham khảo và cùng trẻ ôn luyện, nâng cao trình độ tiếng Anh hàng ngày nhé.

Related Posts

Add Comment