Bài tập will và won’t tiếng Anh lớp 6 unit 10

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 10 với chủ đề về will và won’t trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em ôn lại ngữ pháp tiếng Anh về thì tương lai đơn.

 Bài tập will và won’t tiếng Anh lớp 6 unit 10

Complete the sentences with will or won’t

1.It’s Sunday tomorrow, so I ___________ have to get up early.

2.When I see Tom tomorrow, I _______ invite him to our party.

3.You must meet Anna. I am sure you __________ like her.

4.We _________ start our dinner until Jack arrives.

5.I _______________ phone you when I get home from school.

6.Tony _________ pass his examination. He hasn’t done any work for it.

Key:

1.won’t   2. will   3. will   4. won’t   5. will   6. won’t

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh hay về ước mơ

Related Posts

Add Comment