Bài tập hoàn thành câu với how much và how many tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Rate this post

Hãy cùng hoàn thành câu với how much và how many tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink giúp các em học tốt chương trình SGK thí điểm tập 1 lớp 7. Hãy hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây!

Bài tập hoàn thành câu với how much và how many tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Work in pairs. Use the suggested words to make questions with  How many/How much, then interview your partner.

bai-tap-hoan-thanh-cau-voi-how-much-va-how-many-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnamese-food-and-drink

Example:

milk/drink/every morning

How much milk do you drink every morning?

  1. water/drink/every day?
  2. rice/eat/for dinner?
  3. vegetables/eat/every day?
  4. apples/eat/every day?

Đáp án:

  1. How much water do you drink every day?
  2. How much rice do you eat for dinner?
  3. How many vegetables do you eat every day?
  4. How many apples do you eat every day?
xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh về các tiêu đề đơn xin việc

Related Posts

Add Comment