Danh ngôn tiếng Anh về nỗ lực trong cuộc sống (phần 2)

Rate this post

Hãy để những câu danh ngôn tiếng Anh về nỗ lực trong cuộc sống tiếp thêm động lực cho bạn nhé. Bạn có thể lưu lại để đọc hàng ngày, đây cũng là cách giúp bạn học tiếng Anh và cải thiện từ vựng tiếng Anh tốt hơn đó.

Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh về nỗ lực trong cuộc sống

– Nobody’s a natural. You work to get good and then work to get better. It’s hard to stay on top. – Paul Gallico

Chẳng ai là thiên bẩm. Bạn bỏ công để trở nên tốt đẹp và rồi bỏ công để trở nên tốt đẹp hơn. Giữ vững vị trí đầu khó lắm.

– If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. – Michael Jordan

Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng chướng ngại vật không nhất thiết phải làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc đi vòng qua nó.

– Set your target and keep trying until you reach it. – Napoleon Hill

Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

xem ngay:  Tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây

– I’ve always tried to go a step past wherever people expected me to end up. – Beverly Sills

Tôi luôn cố gắng đi một bước vượt qua bất cứ nơi nào người ta muốn tôi tới được.

– Try, try, try, and keep on trying is the rule that must be followed to become an expert in anything. – W. Clement Stone

Cố gắng, cố gắng, cố gắng và tiếp tục cố gắng là luật lệ phải đi theo để trở thành chuyên sâu trong bất cứ điều gì.

– The truth of the matter is that there’s nothing you can’t accomplish if:

(1) You clearly decide what it is that you’re absolutely committed to achieving,

(2) You’re willing to take massive action,

(3) You notice what’s working or not, and

(4) You continue to change your approach until you achieve what you want, using whatever life gives you along the way.

Tony Robbins

Sự thật là không gì bạn không thể đạt được nếu:

(1) Bạn quyết định rõ ràng mình muốn tận lực đạt được điều gì,

(2) Bạn sẵn lòng có những hành động ra trò,

(3) Bạn để tâm xem điều gì có hiệu quả điều gì không, và

(4) Bạn tiếp tục thay đổi phương hướng tiếp cận cho tới khi đạt được điều mình muốn, dùng bất cứ thứ gì cuộc đời cho bạn trên đường.

Nỗ lực trong cuộc sống giúp bạn thành công hơn

– Success is achieved and maintained by those who try and keep trying. – W. Clement Stone

xem ngay:  Top 10 danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

Những ai cố gắng và liên tục cố gắng sẽ đạt được và duy trì được thành công.

– Nothing worthwhile comes easily. Work, continuous work and hard work, is the only way to accomplish results that last. – Napoleon Hill

Không gì đáng giá lại đến dễ dàng. Nỗ lực, tiếp tục nỗ lực và nỗ lực chăm chỉ, là con đường duy nhất để đạt được những thành tựu bền vững.

– I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. – Michael Jordan

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

– Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change, nothing bad can happen. – Jack Ma

Dù chỉ một lần trong đời, hãy thử điều gì đó. Nỗ lực vì điều gì đó. Hãy thử thay đổi, không gì tồi tệ có thể xảy ra đâu.

– To try is all. It matters not if one succeeds or fails outwardly. – Robert

Cố gắng là tất cả những gì mà bạn phải làm, dù thành công hay thất bại.

– Beyond the very extreme of fatigue and distress, we may find amounts of ease and power we never dreamed ourselves to own; sources of strength never taxed at all because we never push through the obstruction. – William James

Vượt qua sự mệt mỏi và căng thẳng tột độ, chúng ta có thể tìm thấy sự thoải mái và sức mạnh mà chúng ta chưa từng mơ sẽ có; những nguồn sức mạnh chưa bao giờ ta có được bởi ta chưa bao giờ gắng xông qua vật cản.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về tương lai hay nhất

– If you are not making mistakes, you are not trying hard enough. – Vince Lombardi

Nếu bạn không phạm sai lầm, bạn còn chưa cố gắng đủ.

Những câu danh ngôn tiếng Anh về nỗ lực trong cuộc sống hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo giúp các bạn học tiếng Anh cũng như cải thiện trình độ tiếng Anh của mình tốt hơn.

No related posts.

Related Posts

Add Comment