Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kỳ I

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • File Count 1

Miêu tả nội dung tập tin


Thông thường khi kết thúc mỗi kỳ các em sẽ phải làm các bài kiểm tra để giáo viên nắm được kết quả học tập, từ đó đưa ra những đánh giá khách quan nhất. Với bộ môn tiếng Anh cũng vậy, đề thi tiếng anh lớp 9 học kỳ I số 1 dưới đây sẽ giúp các em quen với cấu trúc đề thi và các dạng bài thường gặp.

Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kỳ I số 1 kèm đáp án


Với các dạng đề thi tiếng Anh liên quan đến chương trình lớp 9 sẽ có các phần liên quan đến phát âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu. Việc đưa đầy đủ các phần vào đề thi dựa trên những kiến thức đã học và kiến thức liên quan trong sách giáo khoa sẽ giúp các em hệ thống và củng cố lại kiến thức. Các em có thể tham khảo đề thi dưới đây nhé.

Hướng dẫn làm đề thi tiếng Anh lớp 9 học kỳ I

I.Phonetics (1m)

A.Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the rest.

1.A. decided             B. polite                     C. divide                    D. unique

2.A. introduced        B. continued              C. modernized          D. encouraged

B.Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

3.A. experience       B. dormitory              C. academy                D. material

4.A. cotton                B. access                    C. bamboo                 D. entrance

II.Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences. (2ms)

1.My youngest brother loves………………… game shows on TV.

A.watch                         B. watching               C. watched            D. being watching

2.In the 1970s jeans became cheaper, ………………… many people began wearing them.

A.but                             B. become                  C. so                              D. so that

 


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
KIEM TRA HOC KI I TIENG ANH LOP 9.docDownload 

Add Comment