Bài tập từ vựng điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 4

Bài tập từ vựng điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 4 sẽ tiếp tục giúp các em học sinh nắm được những kiến thức tiếng Anh mới, giúp quá trình học tiếng Anh của mình hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu những bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài tập từ vựng điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 4

bai-tap-tu-vung-dien-tu-vao-o-trong-tieng-anh-lop-8-unit-4

Complete the sentences with the words from the box

  1. We should _______ our customs and traditions.
  2. A lot of countries in the world have the tradition of _______ their ancestors.
  3. You shouldn’t _______ a gift in black or white paper.
  4. In a lot of countries, the  _______ usually invites everybody to start eating.
  5. In Viet Nam, the _______ we mostly use is chopsticks.
  6. For _______, my family has visited this pagoda.

Đáp án:

  1. respect worshipping  3. wrap 4. host  5. cutlery  6. Generations

Bài viết liên quan

Thêm bình luận