Bài tập nối từ tiếng Anh lớp 6 unit 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 kèm đáp án trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em ôn luyện từ vựng tiếng Anh trong quá trình học.

Bài tập nối từ tiếng Anh lớp 6 unit 12

Match the verbs in column A to the words phrases in column B. Then listen, check and repeat the words/phrases.

A

1.recognise

2.make

3.understand

4.lift

5.guard

B

a.coffee

b.what someone says

c.our faces

d.the house

e.heavy things

Key:  

1.c   2. a  3. b  4. e  5. d

xem ngay:  Bài tập đọc và trả lời True – False tiếng Anh lớp 6 unit 5

Related Posts

Add Comment