Đề thi tiếng Anh lớp 7 cuối năm kèm đáp án

Rate this post

Thông thường cuối năm sẽ có những bài kiểm tra để đánh giá trình độ của các em học sinh. Môn tiếng Anh cũng vậy, cuối năm sẽ có các bài kiểm tra để giáo viên nắm được trình độ và kết quả học tập của các em. Các em có thể tham khảo đề thi tiếng Anh lớp 7 cuối năm kèm đáp án dưới đây để có hướng ôn luyện tốt hơn.

Đề thi tiếng Anh lớp 7 cuối năm

 Đề thi tiếng Anh lớp 7 cuối năm kèm đáp án

I.Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks)

1.Her parents still live there ………. her grandparents.

A.for          B. at             C. with           D. on

2.Lan is ………… than Hoa

A.tallest      B. tall           C. taller          D. more tall

3……………. do you live?

A.Who         B. What        C. Which        D. Where

4………………. are you talking to?

A.Who          B. What         C. Which        D. Where

5.What …………….. your telephone number?

A.is               B. are            C. does           D. do

6.Nga lives …………. 52 Nguyen Hue Street.

A.on               B. in             C. at              D. under

7…………… does your father do?

A.When          B. Where       C. What         D. Which

8.Tomorrow my family …………………. to Ho Chi Minh City.

A.is                B. is going to go            C.is going           D. goes

9.My mother takes care …………… sick children.

  1. about B. in C. at               D. of

10.He works ……………. the farm.

A.on                B. in             C. about           D.at

11.Are there ………. pens on the table? Yes, there are.

xem ngay:  Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì I số 3 kèm đáp án

A.any              B. some        C. much            D. a

12……………………. a beautiful day!

A.It                  B. Which      C. Where            D. What

II.Complete the sentences with 0n , in, at, in front of (2 marks).

My birthday is………………..June eighth.

I live…………..Gio Quang.

I get up…………….6 o’clock every day.

My house is………………………..a lake.

II.Supply the correct form of the verbs in brackets (2,5 mark).

My aunt Thuy (live) ……………. (1) in Ha Dong. She (work) …………………(2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch) ………………(3) a bus to her hospital. Her work is (take) ……………..(4) care of sick children. She (love) ……………..(5) the children. She always (say) …………(6) that children (be) …………(7) very lovely. Now she (do) ……………………(8) her job with great pleasure. But next year she (go)………….(9) to Ho Chi Minh City with her husband . She (be)………………(10)very unhappy.

III.Answer the questions (2,5 marks).

1.What ‘s your family name?

……………………………………………………………………………

2.How do you get to school?

……………………………………………………………………………

3.How far is it from your house to school?

……………………………………………………………………………

4.What will you be on your next birthday?

…………………………………………………………………………….

5.Where are you going to go next Sunday?

…………………………………………………………………………….

Các kỳ thi cuối năm nhằm đánh giá kết quả học tập của các em

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh

I/.3 marks: each sentence is 0,25 m

1/.C                 7/. C

2/.C                 8/. B

3/.D                 9/. D

4/.A               10/. A

5/.A               11/. A

6/.C               12/. D

II/.2 marks: each sentence is 0,5 m

On

In

At

In front of

III/.2,5 marks: each sentence is 0,25 m

Lives

Works

Catches

Taking

Loves

Says

Is

Is doing

Will go

Is

IV/.2,5 marks: each sentence is 0,5 m

xem ngay:  Tổng hợp những thành ngữ tiếng Anh liên quan đến loài vật

My family name is…………….

I go to school by bike.

It is about 2 kilometers.

I will be 14 on my next birthday.

I am going to to go to the zoo next Sunday

Đề thi tiếng Anh lớp 7 cuối năm kèm đáp án chi tiết mà chúng tôi giới thiệu ở trên hi vọng sẽ giúp các em nắm được cách làm bài cũng như cấu trúc của đề kiểm tra. Học tiếng Anh không còn cách nào khác là luyện tập hàng ngày, vì vậy các em có thể download về máy để thực hành và luyện bài tập tiếng Anh nhé.

Related Posts

Add Comment