Bài tập tiếng Anh câu so sáng lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Rate this post

Câu so sánh trong bài tập tiếng Anh lớp 6 sau đây sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được những kiến thức mới, giúp bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood được hoàn thiện dễ dàng hơn.

Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.

 1. Ann is slimmer than Laura. (slim)
 2. This building is ______ than that building. (tall)
 3. The square in Ha Noi is ______ than the square in Hoi An. (big)
 4. My neighbourhood is ______ than your neighbourhood. (noisy)
 5. The Green Hotel is ______ than the Palace Hotel. (cheap)

Now complete the following sentences with the comparative form of the long adjectives in brackets.

 1. This house is more modern than that house. (modern)
 2. This park is ________ than that park. (beautiful)
 3. Living in a house is ________ than living in a l at. (convenient)
 4. Living in a city is ___________ than living in the countryside. (interesting)
 5. Things in this shop are ________ than things in the supermarket. (expensive)

Đáp án:

Key:  2. taller   3. bigger  4. noisier  5. Cheaper

Key:  2. more beautiful            3. more convenient

 1. more interesting 5. more expensive
xem ngay:  Bài đọc hiểu và tìm từ tiếng Anh lớp 7 unit 12

Related Posts

Add Comment