Bài tập review tiếng Anh lớp 6 unit 7, 8, 9 tìm từ phát âm khác

Rate this post

Bài tập tiếng Anh phát âm tìm từ có cách phát âm khác trong chương trình mới của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 tập 2 với bài review unit 7, 8, 9 giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong 3 bài qua.

Bài tập review tiếng Anh lớp 6 unit 7, 8, 9 tìm từ phát âm khác

Odd one out. Which underlined sound is pronounced diffrently in each group?

1.A. bicycle       B. exciting        C. favourite      D. widely

2.A. doctor        B. opening       C. gold  D. postcard

3.A. farther        B. earth         C. both  D. marathon

4.A. fear              B. repeat         C. idea   D. really

5.A. hair              B. fare         C. prepare  D. speaker

6.A. further        B. another        C. leather  D. author

Key: 

1.C 2. A 3. A 4. B 5. D 6. D

xem ngay:  Bài tập đọc hiểu chọn đáp án tiếng Anh lớp 6 review unit 7, 8, 9

Related Posts

Add Comment