Bài tập về danh từ đếm được và không đếm được tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Rate this post

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về danh từ đếm được và danh từ không đếm được ngay sau đây sẽ giúp các em học bài học unit 5 Vietnamese Food and Drink lớp 7 tập 1 SGK thí điểm học tốt hơn. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập về danh từ đếm được và không đếm được tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Countable and uncountable nouns

bai-tap-ve-danh-tu-dem-duoc-va-khong-dem-duoc-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnamese-food-and-drink-1

Which of the following nouns are countable and which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns?(You may use a dictionary to help you.)

bai-tap-ve-danh-tu-dem-duoc-va-khong-dem-duoc-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnamese-food-and-drink-2

Đáp án:

Countable: banana, apple

Uncountable: bread, beef, pepper, pork, turmeric, spinach

xem ngay:  Bài tập từ vựng điền từ theo tranh tiếng Anh lớp 7 unit 9

Related Posts

Add Comment