Bài tập review điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3

Với nội dung bài tập điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3 sẽ là tài liệu quan trọng giúp các em học tốt các bài học tiếng Anh lớp 8 SGK thí điểm. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập review điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3

Put a verb in the correct form in each gap to complete the sentences.

  1. Duong doesn’t _____________ playing football. He enjoys ____________ to music or _____________ museums more.
  2. Don’t _____________ to lock the door before you go to bed, Quan.
  3. Children in this village love _____________ kites on summer afternoons.
  4. My sister doesn’t _____________ cooking, but she hates _____________ the washing up after meals.
  5. The Hmong boys like _____________ the game danh quay in spring.

Đáp án:

  1. like/ enjoy, listening, visiting
  2. forget
  3. Flying/ to Fly
  4. mind, to do/ doing
  5. playing/ to play
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng điền từ vào tranh

Bài viết liên quan

Thêm bình luận