Từ vựng tiếng Anh lớp 12 unit 3

Rate this post

Trong nội dung trước chúng ta đa cùng tìm hiểu từ vựng tiếng Anh lớp 12 unit 1,2. Trong nội dung tiếp theo này chúng ta cần tiếp tục tìm hiểu từ vựng tiếng Anh lớp 12 unit 3 với những nhóm từ vựng tiếng Anh cần thiết nhất cho quá trình học tiếng Anh. Hãy cùng học tiếng Anh với từ vựng tiếng Anh unit 3 nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 unit 3

UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

VOCABULARY

– …………………… (n):xã hội

– social (a): ……………………

– socialize (v):  …………………

– socialization (n):……………………

– verbal (a) ≠ non-verbal (a):…………………….

– get / attract someone’s attention:  ……………………

– ……………………… (v): giao tiếp

– communication (n):  …………………….

– communicative (a):  có tính giao tiếp, truyền đạt

– wave (v):……………………

– signal (n, v):dấu hiệu, ra dấu

– catch one’s eyes: attract someone’s attention: làm ai chú ý

– get off ≠ get on: ……………………

– appropriate (a): thích hợp, đúng

– nod (v): ……………………

– clap (hands):vỗ tay

– impolite (rude)  ≠  polite (a): …………………….

– formal (a) ≠  informal (a): …………………….

– informality (n) ≠  formality (n):  …………………….

– approach (v): come near:…………………….

– object to: phản đối

– reasonable (a): …………………..

– (be) sorry for:  ……………………

– break down: …………………….

– point at :chỉ vào

Lời khen ngợi

– You really have a beautiful _______.

– You look really nice with ________.

– Your hairstyle is terrific.

– Your English is better than many Americans.

Lời cảm ơn

xem ngay:  Học tiếng Anh qua những câu nói hay về năm mới

– Thank you / Thanks. That’s a nice compliment.

– You’ve got to be kidding! I thought it was terrible.

– I’m glad you like it.

– Thanks. That’s very nice of you to say so.

Những từ vựng tiếng Anh lớp 12 unit 3 này sẽ là những tài liệu học tiếng Anh cần thiết không chỉ cho bài học tiếng Anh lớp 12 unit 3 mà còn cho cả chương trình học tiếng Anh của các em. Hãy ghi lại để học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé!

Related Posts

Add Comment