Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng nối

Rate this post

Nối từ là dạng bài tập tiếng Anh thông dụng thường gặp trong chương trình tiếng Anh lớp 6 unit 8 của sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em ôn lại từ vựng đã học trong thời gian quan.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng nối

What sports are these things for? Match the things in column A with a sport/game in column B.

A

1.bicycle

2.ball

3.sports shoes

4.skis

5.boat

6.skateboard

7.goggles

8.racket

B

a.running

b.swimming

c.cycling

d.ball games

e.skiing

f.tennis

g.sailing

h.skateboarding

Key:

1.c   2. d   3. a   4. e

5.g   6. h   7. b   8. F

xem ngay:  Bài tập điền từ vào đoạn văn tiếng Anh lớp 6 review unit 7, 8, 9

Related Posts

Add Comment