Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng đoán từ vựng theo gợi ý

Rate this post

Trong tiếng Anh lớp 6 unit 8 tập 2 của chương trình mới trong sách giáo khoa thí điểm, các em sẽ được làm quen với dạng bài tập tiếng Anh đoán từ vựng theo gợi ý nhằm ôn lại những từ vựng đã học trong suốt kỳ học qua.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng đoán từ vựng theo gợi ý

Read the four words in each line. Write the name of the game or sport the four words belong to.

Example:  pool, breaststroke, dive, float:    swimming

  1. pedals, wheels, ride, race: ______________
  2. ball, kick, goal, referee: ______________
  3. ring, rope, gloves, hit: ______________
  4. table, paddle, serve, ball: ______________
  5. basket, points, ball, court: ______________

Key:

  1. cycling 2. football 3. boxing  4. table tennis     5. Basketball
xem ngay:  Bài tập used to và use to tiếng Anh lớp 7 unit 7

Related Posts

Add Comment